Python 基础教程

Python 高级教程

Python 相关应用

Python 笔记

python 字典 dict 按照 value 值大小排序

Python 字典 Python 字典


python 字典数据,即 dict 按照 value 值的大小升序或降序是常见的操作,可以利用内置函数 sorted 结合 lambda 表达式轻松搞定。

推荐方案

利用 python 标准库的 sorted 函数,它返回排完序的字典类型,具体代码如下:

sorted_dict = sorted(dct.items(), key=lambda kv: kv[1])

sorted 函数默认是根据 key 参数指定的值升序的,若要降序,设置 reverse=True,具体示例如下:

sorted_dict = sorted(dct.items(), key=lambda kv: kv[1], reverse=True)

如果要针对 key 排序,如上示例的 lambda 表达式中的比较对象取 kv[0] 即可。