Java 基础教程

Java 面向对象

Java 高级教程

Java 笔记

java 在指定范围内生成随机数

Java 笔记 Java 笔记


java 在指定范围内生成随机数,在 java 1.7 及以后,标准的使用方式就是利用 ThreadLocalRandom 类,具体如下示例。

java 1.7 及以后的推荐方式

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(min, max + 1);

nextInt 方法不包含上限,所以使用时,若要包含上限,如上示例 max 要加 1。

ThreadLocalRandom 类在内部为每一个线程实例化一个随机数生成器(线程安全),来减少系统开销和对资源的争用。